800 138 138

Android aplikace Eri - CallBack

Výhody aplikace Eri CallBack

Služba Eri CallBack pro ANDROID je doplňkovou službou k Vašemu současnému tarifu a službě, kterou máte nyní se svým mobilním operátorem. Služba umožňuje současně kombinovat výhody obou operátorů. Služba je účtována tarifikací 1+1s. cena za 1 minutu hovoru je 0.99,-Kč včetně DPH viz ceník: http://www.eri.cz/erivoip-callback-ceny


Aplikace pro ANDROID Vám umožní přímo z tabletu či mobilního telefonu vytvářet seznamy kontaktů a poté je vytočit kliknutím na kontakt. Vzápětí Vám zazvoní telefon a můžete hovořit. Touto kombinací lze používat bezproblémově Eri Callback i na starších telefonech bez operačního systému ANDROID. Jednoduše aplikaci stáhnete do vašeho tabletu připojeného k Internetu a poté už realizujete volání prostřednictvím tabletu.

Systém umožňuje registrovat na jeden účet a jeden kredit 1 pevné mobilní číslo a druhé libovolné mobilní či pevné číslo, které lze měnit dle potřeby. Například studenti v zahraničí mají jedno číslo z ČR a druhé v zemi kde studují. Tak můžou libovolně přepínat mezi SIM a platit pouze jeden kredit ze kterého se potom odečítá hovorné.

Službu lze okamžitě objednat na http://www.eri.cz/objednat-sluzbu-callback

Popis aplikace Eri CallBack

Aplikace pro operační systém Android zjednodušuje ovládání a nastavování služby ERI CallBack. Aplikaci si můžete stáhnout a vyzkoušet zdarma zde: Aplikace Eri CallBack.

Základní nastavení aplikace

Režim nastavení aplikace se zobrazí pomocí nabítky MENU a položky Nastavení. Pro komunikaci se serverem služby ERI CallBack slouží následující položky

 • IP_Server - nastavení adresy serveru služby. Adresa je již přednastavena.
 • Heslo - přihlašovací heslo uživatele přidělené při registraci služby. Nutno zadat.
 • CallBack číslo - EriVoIP CallBack číslo uživatele přidělené při registraci služby. Nutno zadat.
 • Přihlašovací jméno - přihlašovací jméno uživatele přidělené při registraci služby. Nutno zadat.
 • Přihlašovací jméno pro SIM 2 - přihlašovací jméno (telefoní číslo) uživatele pro druhou SIM.

Seznam CallBack kontaktů

V základním režimu aplikace zobrazuje v horní liště nabítku MENU a pod ní seznam uložených CallBack kontaktů. Seznam zobrazuje pro každý kontakt jeho jméno a skutečnou volbu a tlačítko pro provedení spojení nebo synchronizace.

 • Čtení seznamu ze serveru služby ERI CallBack (pro čtení musí být aktivováno připojení k internetu) - provede se pomocí nabítky MENU a položky Číst server. Po aktivaci se zobrazí okno zobrazující aktuální stav čtení a po úspěšném provedení se původní seznam nahradí načteným.
 • Volání službou CallBack ze seznamu - pokud tlačítko kontaktu v seznamu znázorňuje telefonní sluchátko, pak se volání provede jeho zmačknutím. Postup sestavování viz. Postup sestavování spojení.
 • Výběr CallBack kontaktů ze seznamu kontaktů telefonu - příkazem MENU položka Kontakty se spustí režim výběru kontaktů ze seznamu kontaktů telefonu. Zobrazí se modální okno se seznamem kontaktů telefonu, kde jsou označeny použité kontakty v seznamu CallBack. Změnu označení lze provést dotykem na ikonu označení nebo, pro celý seznam, pomocí příkazu Označit (v dolní části okna). Po ukončení výběru se provedené změny uloží do seznamu CallBack kontaktů pomocí tlačítka Uložit. Přidané kontakty se v seznamu CallBack označí znakem synchronizace a vymazané kontakty se označí znakem vymazání a seznam je připraven na synchronizaci se serverem služby.
 • Přidání kontaktů pro službu CallBack - příkazem MENU položka Přidat se spustí modální editační okno ve kterém lze zadat jméno a volbu kontaktu. Pokud nezadáte číslo CallBack, přidělí se automaticky při synchronizaci.
 • Vymazání všech kontaktů - příkazem MENU položka Vymazat vše se všechny kontakty v seznamu CallBack označí znakem vymazání a při následné synchronizaci se kontakty vymažou. Kontakty které nemají přiděleno číslo CallBack se vymažou ihned.
 • Vymazání kontaktu - delším dotykem kontaktu ze zobrazí submenu a výběrem položky Vymazat se provede označení kontaktu znakem vymazání a a při následné synchronizaci se kontakt vymaže. Kontakt který nemá přiděleno číslo CallBack se vymaže ihned.
 • Editace kontaktu - delším dotykem kontaktu ze zobrazí submenu a výběrem položky Editovat se spustí modální editační okno ve kterém lze parametry kontaktu editovat. Po provedení editace a potvrzení (tlačítko Potvrdit) se provede označení kontaktu pro synchronizaci se parametry uloží na server služby.
 • Synchronizace nově vytvořených, změněných nebo vymazaných kontaktů se serverem služby (pro synchronizaci musí být aktivováno připojení k internetu) - provede se pomocí nabítky MENU a položky Synchronizovat server. Po aktivaci se zobrazí okno zobrazující aktuální stav synchronizace a po úspěšném provedení se všechny požadované změny v CallBack seznamu provedou. Synchronizovat lze také pouze jeden kontakt a to stisknutím jeho tlačítka.
 • Parametry služby - zjistí se pomocí příkazu MENU Číst parametry služby.

Postup sestavování spojení

Pokud není aktivováno připojení k internetu, je sestavování spojení následující:

 1. Vytvoří se spojení na službu CallBack.
 2. Počká se na obsazovací ton a zavěsí se
 3. Počká se na příchozí spojení a vyzvedne se
 4. Je připojena hláska služby
 5. Je vyzvoněn volaný a probíha hovor

Pokud je aktivováno připojení k internetu, sestavování začíná bodem 3.

Automatické volání CallBack

Pro automatické volání CallBack je nutno nastavit parametr Přednost CallBack v režimu nastavení (MENU a položky Nastavení). Nastavení parametru je indikováno v notační liště ikonou hvězdička. Aplikace pak každou volbu zadanou v telefonu porovnává se seznamem CallBack kontaktů a pokud nalezne shodu, provede příslušné CallBack volání viz. Postup sestavování spojení.

Doplňující nastavení

 • Seřazení kontaktů - má vliv na zobrazení posloupnosti příjmeni, jméno v seznamu výběru kontaktů. Pokud je nastaveno zobrazí se nejdříve příjmení a pak jméno.
 • Potlačit CallBack vyzvánění - potlačí zvukové vyzvánění příchozího spojení CallBack viz. bod 3 postupu sestavování spojení.

Použití SIM 2

 • Konfigurace - pro využívání druhé SIM karty je nutno vyplňit její telefonní číslo v Nastavení (Přihlašovací jméno pro SIM 2) a na serveru služby ERI CallBack. Informace o nastavené aktivní SIM kartě aplikace se zobrazuje na horní liště vedle nabítky MENU.
 • Změna nastavení - aktivací položky SIM1 (SIM2) se zobrazí dialogové okno s požadavkem na potvrzení změny SIM. Po kladném potvrzení se provede změna nastavení aktivní SIM karty aplikace.

Zařízení bez telefonní aplikace (Tablet)

Aplikace CallBack může být spuštěna i na zařízení bez telefonní aplikce např. tabletu. Přízpůsobení se provede v nastavení zaškrtnutím položky Tablet a má s následující omezení:

 • Nastavení aplikace
  • Základní nastavení se provádí stejně jako u telefonu
  • Pokud se používá zabezpečení pomocí čísel SIM karty IMSI a ICCID je potřeba je nastavit shodně s telefonem. Tyto čísla lze na telefonu zobrazit pomocí příkazu MENU Číst parametry služby a na tebletu se nastavují v Nastavení.
  • Nastavení Přednost CallBack a Potlačit CallBack vyzvánění nejsou použita
 • Editační možnosti nejsou omezeny
 • Volání se spouští pouze ze seznamu a realizuje se na telefonu

Seznam oblíbených

Seznam oblíbených kontaktů se vytvoří, pokud alespoň jeden kontakt ze seznamu CallBack bude mít nastaven příznak Oblíbené (nastavení se provádí pomocí funkce Editovat v seznamu CallBack). Na horní liště se pak zobrazí přepínací položka mezi seznamem oblíbených kontaktů a seznamem CallBack kontaktů.

Aktuality

 • AKCE Vánoce 2021 - až dvojnásobná rychlost napořád nebo 1 měsíc připojení zdarma

  01. 09. 2021

  Nejrychlejší xDSL na trhu. 

  Při roční frekvenci plateb úspora dalších 5 % + IP ver.4  zdarma.

  Více informací najdete zde:

 • EriTV - kvalitní příjem TV přes Internet.

  01. 01. 2021

  Již za 99 Kč / měsíc od nás získáte 71 TV programů z toho 39 ve FULL HD rozlišení.

  Více informací najdete zde: